210 90 14 211

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς της είναι καίριας σημασίας για τη Διοργανώτρια. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, οι οποίοι διενεργούνται μέσω των σελίδων της Διοργανώτριας https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/στο Instagram, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον κάθε συμμετέχοντα και τα οποία ο ίδιος ο συμμετέχων έχει παράσχει οικειοθελώς, συλλέγονται και διατηρούνται σε σχετικό αρχείο της Διοργανώτριας για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι εκτίθενται κατωτέρω. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των επιδιωκόμενων σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί καταρχήν να περιηγηθεί στις σελίδες https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/στο Instagram της Διοργανώτριας, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στη Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια θα συλλέξει και επεξεργαστεί δεδομένα, μόνο εφ’ όσον κάποιο πρόσωπο συμμετάσχει στον εκάστοτε διαγωνισμό της και αποκλειστικά για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών του και της διάθεσης των δώρων αυτού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων παρέχει στην Διοργανώτρια τα στοιχεία του λογαριασμού του (τα στοιχεία profile, π.χ. όνομα, φωτογραφία profile) στο Facebook και στο Instagram, καθώς και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία του επιθυμεί ο ίδιος ο συμμετέχων, οικειοθελώς, μέσω σχετικού σχολίου (comment), το οποίο θα υποβάλλει κάτω από την ανάρτηση για τον εκάστοτε διαγωνισμό, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στον εκάστοτε διαγωνισμό, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, ή/και οικειοθελώς, χωρίς να είναι απαραίτητο το σχόλιο για τη συμμετοχή.

Από τους νικητές, η Διοργανώτρια θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κλπ. για τον σκοπό της αποστολής των δώρων. Κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία του λογαριασμού του (profile) στο Facebook και στο Instagram ή/και η φωτογραφία profile του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς του εκάστοτε διαγωνισμού (π.χ. προβολή διαγωνισμού κλπ.). Μετά την αποδοχή του/ων δώρων στον/ους νικητή/ές, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού, θα καταστρέφονται, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Με τη συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό, ο συμμετέχων δίδει ταυτόχρονα τη ρητή συγκατάθεσή του για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Η Διοργανώτρια δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει από τους συμμετέχοντες ή/και τους νικητές για άλλους σκοπούς, πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους.

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αποφασίσει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, η Διοργανώτρια θα παράσχει στους συμμετέχοντες κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, ζητώντας την ρητή συγκατάθεσή τους. Ο συμμετέχων ή/και ο νικητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του, που έχει παράσχει μέσω της συμμετοχής του στον εκάστοτε διαγωνισμό, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω προσωπικού μηνύματος στη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεσή του, πριν από την ανάκλησή της.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια εταιρεία MF DAY SPA Α.Ε., Βαρβιτσιώτη 24, Νέος Κόσμος, 117 44, τηλ. 210 90 14 211, e-mail info@mfdayspa.gr. Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει ορισθεί νόμιμα από τη Διοργανώτρια, η κα Φιλιππαίου Μαρία, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210901421.

Επιπλέον, αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCARLET-AGENCY IKE», οδός Κοκκινάκη αρ. 36, 11143 Αθήνα, τηλ. 6945541307, e-mail: scarlet@scarlet-agency.gr, η οποία έχει νόμιμα ορισθεί ως ο Εκτελών την Επεξεργασία των δεδομένων, και δεσμεύεται επίσης από τις οικείες διατάξεις. Κάθε διαγωνισμός απαιτεί την συλλογή των ως άνω αναφερθέντων προσωπικών στοιχείων/δεδομένων, για την διενέργειά του, την ολοκλήρωση ανάδειξης των νικητών αυτού και, περαιτέρω, την παράδοση στους τελευταίους των αντίστοιχων δώρων.

Η εκ μέρους των συμμετεχόντων συμμετοχή και η εκ μέρους των νικητών αποστολή προσωπικού μηνύματος επιβεβαίωσης στοιχείων, σημαίνει ότι οι ίδιοι δίνουν την συγκατάθεσή τους, ώστε τα δεδομένα τους αυτά να επεξεργάζονται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Διοργανώτρια απαιτεί από τους υπαλλήλους της να παρέχουν στους συμμετέχοντες και νικητές το επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ορισμένα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των νικητών κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προκειμένου οι τελευταίες να τους παραδώσουν τα δώρα του εκάστοτε διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργαζόμενης εταιρείας είναι η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται η Διοργανώτρια, προκειμένου να παραδίδει τα δώρα στους νικητές. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, κατά την οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα των χρηστών σε υπαλλήλους ή τρίτους συνεργάτες της Διοργανώτριας, δεν εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος ή συνεργάτης τρίτος να διατηρεί, αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον τρίτο να παρέχει στην Διοργανώτρια. Σε καμία άλλη περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού, χωρίς την προηγούμενη δική τους ρητή συγκατάθεση.

Η Διοργανώτρια με κανέναν άλλο τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα και τις πληροφορίες που του εμπιστεύονται οι συμμετέχοντες-νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού. Εξαιρετικά, μπορεί να κοινοποιηθούν προσωπικά στοιχεία/δεδομένα συμμετεχόντων/περιηγητών, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Διοργανώτρια εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, ήτοι, ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή, ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του συμμετέχοντος/νικητή, σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την εφαρμογή ή ιστοσελίδα του τρίτου, μέσω των ιστοσελίδων της: https://www.facebook.com/MfDaySpa/ και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), οι συμμετέχοντες/νικητές έχουν τα εξής δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:
α. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας και να αποκτούν αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
β. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας,
γ. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/νικητών και πάλι εφόσον συντρέχουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
ε. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν από την Διοργανώτρια την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, στον οργανισμό που θα της υποδείξουν, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
στ. Δικαίωμα εναντίωσης - αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες/νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται οι οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο +30 210 6475600, fax +30 210 6475628, ιστότοπος: www.dpa.gr).